Hướng dẫn về hóa đơn và thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các khoản chi phí tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp

16/01/2019 795 lượt xem    

Công văn số 2164/TCT-CS

V/v Chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 339/CT-KTT ngày 29/12/2017 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Về chính sách thuế đối với các khoản chi phí tư vấn; hỗ trợ doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 11 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá; dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”;

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi; trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo”.

Căn cứ các hướng dẫn trên,

trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ về quản lý và dịch vụ tư vấn cho Công ty cổ phần phân phố Phú Thái Cần Thơ theo Hợp đồng hỗ trợ dịch vụ số 276/HĐVD/PTG-PTCT ngày 01/01/2014 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái thực hiện xuất hóa đơn GTGT khi cung cấp các dịch vụ này cho Công ty cổ phần phân phối Phú Thái Cần Thơ với thuế suất thuế GTGT 10% theo hướng dẫn tại công văn số 60478/CT-HTr ngày 27/11/2014 Cục Thuế thành phố Hà Nội là phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO