Hướng dẫn về điều kiện nộp thuế nhà thầu theo ba phương pháp đối với nhà thầu nước ngoài

17/01/2019 998 lượt xem    

Công văn số 1691/TCT-CS

Chính sách thuế

Kính gửi: Thầu TVGS DA XD đường Hồ Chí Minh (GĐ1 và một số đoạn GĐ2)-Công ty Dinvai Constracciones S.A Cuba
(Đ/c: TN Center Building – Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 28/DINVAI-VPTT ngày 12/3/2018 của Thầu TVGS DA XD đường Hồ Chí Minh (GĐ1 và một số đoạn GĐ2)-Công ty Dinvai Construcciones S.A Cuba (sau đây gọi là Nhà thầu)

về việc khai, nộp thuế Nhà thầu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của BTC

quy định đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế theo phương pháp kê khai:

“Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam; hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu; hợp đồng Nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng Nhà thầu; hợp đồng Nhà thầu phụ có hiệu lực;

3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế; được cơ quan thuế cấp mã số thuế”.

Tại Điều 11 TT103/2014/TT-BTC nêu trên

quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp”

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II”.

Tại Điều 14 TT 103/2014/TT-BTC

quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp:

“Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ hai điều kiện nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Mục 2 Chương II; và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế”.

Tại khoản 5, Điều 20 TT 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC

quy định về khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài:

“5. Khai, nộp thuế trong các trường hợp

a) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này thì phải tiếp tục khai, nộp thuế theo phương pháp đang thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng.

b) Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này nếu tiếp tục ký hợp đồng Nhà thầu hoặc hợp đồng Nhà thầu phụ mới tại Việt Nam khi chưa kết thúc hợp đồng Nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ thì tiếp tục thực hiện khai, nộp thuế đối với các hợp đồng Nhà thầu hợp đồng Nhà thầu phụ mới theo các phương pháp đã thực hiện của hợp đồng Nhà thầu hoặc hợp đồng Nhà thầu phụ cũ.

c) Trường hợp việc ký kết, thực hiện hợp đồng Nhà thầu hoặc hợp đồng Nhà thầu phụ mới vào thời điểm hợp đồng Nhà thầu hoặc hợp đồng Nhà thầu phụ cũ đã kết thúc thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài được đăng ký lại phương pháp nộp thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này cho hợp đồng mới”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 8 Mục 2 Chương II TT 103/2014/TT-BTC thì nhà thầu được tự khai, nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp hoặc phương pháp kê khai.

Do Hợp đồng tư vấn giám sát các dự án thành phần của đường Hồ Chí Minh mà Nhà thầu thực hiện vẫn còn đang dở dang; và Nhà thầu đang thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp (nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu) nên Nhà thầu tiếp tục khai, nộp thuế theo phương pháp trực tiếp và quyết toán thuế khi kết thúc hợp đồng.

Trường hợp Hợp đồng tư vấn giám sát có chia ra các giai đoạn thực hiện thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà nội căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kết thúc các giai đoạn được quy định trong Hợp đồng để hướng dẫn doanh nghiệp chủ động đăng ký thời điểm kết thúc và quyết toán thuế theo phương pháp trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để nhà thầu biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà nội để được hướng dẫn cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO