Hướng dẫn về chi phí được trừ đối với khoản chi học phí

28/03/2018 658 lượt xem    

Trường hợp Công ty có chi trực tiếp khoản tiền phí và học phí cho con người lao động Việt Nam và khoản chi nêu trên được ghi trong quy chế của Công ty, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì công ty có được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và chỉ ra hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5452/TCT-CS, ngày 18/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

– Tại điểm k, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về một số khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“k) Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế. (Trừ trường hợp đặc thù theo hướng dẫn của BTC);”

– Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

  • Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;
  • Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;
  • Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;
  • Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
  • Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
  • Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;
  • Chi bảo hiểm tai nạn;
  • Chi bảo hiểm sức khỏe;
  • Chi bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động. (Trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này)
  • Và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 3626/CT-TTHT ngày 02/11/2015 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về chi phí được trừ đối với khoản chi học phí. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tp Đà Nẵng được biết:

Căn cứ theo các quy định nêu trên:

-Trường hợp Công ty có chi trực tiếp khoản tiền phí và học phí cho con người lao động Việt Nam

-Khoản chi nêu trên được ghi trong quy chế của Công ty;

-Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Do đó được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và tổng số chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO