Hướng dẫn thu và sử dụng học phí, các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo Hồ Chí Minh

09/01/2021 1037 lượt xem    

Công văn số: 2772/GDĐT-KHTC về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận – huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ các văn bản pháp lý:

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020-2021.

Công văn số 3216/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021.

– Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

– Công văn số 3312/UBND-VX ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế cơ chế thu và sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở trao đổi thống nhất của Sở Tài chính tại Công văn số 4621/STC- HCSN ngày 27 tháng 7 năm 2020 về tổ chức thực hiện thu, sử dụng học phí và thu khác năm học 2020 – 2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí và thu khác của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập của năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1/. Về thu, sử dụng học phí và thu khác:

Năm học 2020 – 2021, là năm học cuối quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục. Thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

a/ Đối với các khoản thu học phí của năm học 2020-2021. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021

Căn cứ Quyết định và Nghị định, Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng

Cấp học

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhà trẻ

200.000

120.000

Mẫu giáo

160.000

100.000

Tiểu học

Không thu

Trung học cơ sở

60.000

30.000

Bổ túc trung học cơ sở

60.000

30.000

Trung học phổ thông

120.000

100.000

Bổ túc Trung học phổ thông

120.000

100.000

Thời gian thực hiện: áp dụng 9 tháng/năm học.

Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở các quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân.

Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

b/ Đối với nội dung thu, sử dụng các khoản thu khác:

Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Tài chính số 3204/HDLS/GDĐT-TC ngày 21 tháng 9 năm 2016 về hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác từ năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Công văn 2850/GDĐT-KHTC ngày 21 tháng 8 năm 2018 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và thu khác của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập của năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

– Đối với đơn vị có thực hiện mức thu trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Theo Quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 từ năm học 2015-2016:

Thực hiện theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được ủy quyền phê duyệt mức thu của trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo khoản 1, 2 Điều 3 của Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền cho các Sở – ngành, Ủy ban nhân dân quận- huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Đối với các đơn vị tham gia Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” năm học 2020 – 2021 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh:

Thực hiện theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” tại các Trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 2463/UBND-VX ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện chương trình tích hợp cho học sinh từ năm học 2017 – 2018 theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

– Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện. Theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDDT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1427/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố. Hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

c/. Về công tác hạch toán:

– Đối với các khoản thu bao gồm thu học phí và các khoản thu thỏa thuận hiện nay không nằm trong danh mục phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí. Vì vậy đơn vị hạch toán là doanh thu SXKD, dịch vụ của đơn vị được hạch toán như sau:

+ Thu hộ – chi hộ:

Nợ TK 111/112- Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Có TK 3381 – Phải trả khác (chi tiết từng nội dung)

+ Thu sự nghiệp (thu học phí, các khoản thu theo thỏa thuận):

Nợ TK 111/112 – Tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Có TK 531 – Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (chi tiết từng nội dung)

2/. Về chế độ miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập:

Đề nghị phòng Giáo dục – Đào tạo và phòng Tài chính – Kế hoạch quận- huyện. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập và tham mưu Ủy ban nhân dân các quận – huyện bố trí kinh phí không tự chủ thực hiện chính sách này ngay từ đầu năm tài chính cho các đơn vị theo đúng hướng dẫn của liên Sở tại Công văn số 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC.

3/. Về công khai các khoản thu:

Tất cả các khoản thu các đơn vị phải thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh.(nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ – chi hộ). Khi thu phải cấp hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

4/ Về thanh toán không dùng tiền mặt:

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát đối với các cơ quan quản lý đối với các khoản thu của các đơn vị giáo dục và đào tạo trực thuộc, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán trong ngành giáo dục và đào tạo vừa góp phần thực hiện tốt các chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc xã hội và tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các quận – huyện xây dựng và ban hành “Kế hoạch thanh toán không sử dụng tiền mặt trong trường học” trong đó trọng tâm là sử dụng “Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu” (không thu phí phần mềm) cho 100% các đơn vị trường học theo phân cấp quản lý để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện trong năm học 2020-2021.

51. Tổ chức thực hiện:

a/ Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trường học trên toàn thành phố. Thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm học. – Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục thuộc các quận huyện và các đơn vị trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định. – Thống nhất và hướng dẫn khung mức thu cho các đơn vị trực thuộc.

b/. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

– Đối với các khoản thu theo thỏa thuận:

Chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo phối hợp với Phòng tài chính-Kế hoạch các quận-huyện xem xét các khoản thu theo đề nghị của các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương và từng đơn vị (không cào bằng các mức thu) để trình Ủy ban nhân dân quận, huyện thống nhất bằng văn bản trước khi tổ chức thực hiện.

– Đối với các khoản thu hộ – chi hộ giao phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường tổ chức lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh để tổ chức thực hiện.

Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định. Ngoài ra trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 sắp tới, Ủy ban nhân dân các quận-huyện căn cứ thực tế nếu có phát sinh các khoản thu ngoài các nội dung đã nêu tại điểm 1 của công văn này, Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổng hợp và có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện.

c/. Đối với các cơ sở giáo dục.

Tổ chức niêm yết công khai và phổ biến các văn bản chỉ đạo đến toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh các văn bản chỉ đạo cấp quản lý. – Đề nghị các đơn vị thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn. Đề nghị các đơn vị có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO