Chứng từ của khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

16/03/2018 1092 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chứng từ của khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam căn cứ vào công văn 2030/TCT-CS ngày 26/05/2015

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Tại khoản 1 Điều 6 quy định về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Tại điểm b khoản 2.5 Điều 6 quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Chi tiền lương tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty; Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

– Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12/VCM ngày 03/4/2015 của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về chứng từ của khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Create Medic tại hợp đồng lao động ký với người nước ngoài làm việc cho Công ty có ghi khoản chi tiền học phí cho con của người lao động học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được Công ty chi trả không trái với quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và theo trình bày của Công ty thì Trường dạy con em người Nhật trực thuộc Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh không có hóa đơn, chỉ có chứng từ là giấy yêu cầu thanh toán và phiếu thu học phí thì các chứng từ này cùng với chứng từ chi của Công ty theo quy định là căn cứ để hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO