Hướng dẫn kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc trụ sở chính

09/01/2019 611 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 5429/TCTKK
V/v kê khai thuế TNDN của chi nhánh

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH De Heus

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0110/2014/CV đề ngày 23/10/2014 của Công ty TNHH De Heus đề nghị hướng dẫn về kỳ của báo cáo tài chính năm đầu tiên, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1a, Khoản 2, Khoản 4 Điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội; Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 11 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; Khoản 7 Điều 11 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty TNHH De Heus đang hoạt động tại Bình Dương có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc là cơ sở sản xuất tại Vĩnh Long vào tháng 9/2011 (sản xuất chính thức vào tháng 10/2011) thì Công ty thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh, số thuế TNDN tính nộp ở Vĩnh Long thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên. Do đó, Công ty đã kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh trong 2 tháng cuối năm 2011 vào hồ sơ quyết toán thuế 2011 và thực hiện phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương theo quy định thì Công ty không phải kê khai điều chỉnh quyết toán thuế năm 2011 đối với nội dung này.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH De Heus được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO