Hướng dẫn kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi chưa đến thời hạn khai thuế

12/01/2019 748 lượt xem    

Số: 4044/TCT-KK
V/v hướng dẫn kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

 

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An.

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1957/CT-KK&KTT ngày 16/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV CLIO VINA, MST 1101850904 (sau đây gọi tắt là Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của CP hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

TCT đã có công văn số 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016 về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT để hoàn thuế.

Theo các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và đáp ứng các

Theo quy định của pháp luật thuế GTGT, Công ty đã kê khai chỉ tiêu [30] “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT) chính thức của kỳ tính thuế quý 1/2018

Và khi chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế quý 2/2018; Công ty chưa nộp hồ sơ khai thuế để kết chuyển số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau tại chỉ tiêu số [32] của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số [21] “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai thuế mẫu số 02/GTGT chính thức của kỳ tính thuế quý 2/2018, đồng thời chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế quý 1/2018. Cục Thuế tỉnh Long An có trách nhiệm hướng dẫn Công ty kê khai đúng quy định, xem xét giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Công ty theo quy định của Luật Thuế GTGTLuật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO