Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

28/12/2018 496 lượt xem    

Công văn số 2354/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 79/CT-KK ngày 22/02/2013 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Về việc hoàn thuế giá gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2 Mục II và Điểm 1.3 Mục III Phần B và Điểm 4 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 , Điều 16 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

– Nếu Công ty không chứng minh được lô hàng bị trả lại đã thực tái xuất thì Công ty chỉ được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu khi tái nhập và không được hoàn thuế đối với số thuế GTGT đã bị cơ quan thuế thu hồi do hàng hóa xuất khẩu bị trả lại.

– Nếu Công ty lập thủ tục đúng quy định tại Điều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên và chứng minh được lô hàng bị trả lại đã thực tái xuất thì cơ quan thuê sẽ hoàn thuế GTGT theo quy định (gồm thuế GTGT đã nộp cho Hải quan khi nhập khẩu và tiền thuế GTGT do cơ quan thuế thu hồi tiền hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết.

 

Chúc các bạn thành công

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO