Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

21/01/2019 694 lượt xem    

Công văn số 318/TCT-CS

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Kính gửi:

– Cục Thuế TP Cần Thơ;
– Công ty TNHH Thiên Sơn Tây Đô.
(Đ/c: B1211 KDC 91B, An Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 54/TS-KT ngày 05/9/2017 của Công ty TNHH Thiên Sơn Tây Đô. Và công văn số 188/CT-KTT ngày 26/7/2017 của Cục Thuế TP Cần Thơ về chính sách thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý

Trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

Thực hiện hoàn thuế trước; kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế; hải quan trong thời gian hai năm liên tục.

Người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Sửa đổi bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định

Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về hoàn thuế GTGT:

“3. Cơ sở kinh doanh:

– Trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

– Có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.

Trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo;

Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa

Nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp; số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định = doanh thu của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu /  tổng doanh thu hàng hóa; dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng

(tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại).”

Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu

– Sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước

– Còn lại từ 300 triệu đồng trở lên

thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước:

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu

Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu được xác định

= doanh thu của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu / tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng

(tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.)

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên)

Nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước

Còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Thiên Sơn Tây Đô trong tháng/quý:

+ Vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

+ Vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

Công ty hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Nếu sau khi bù trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước

Còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

(Số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước được xác định = số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước của kỳ hoàn thuế – số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước của kỳ hoàn thuế – số thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước kỳ trước chuyển sang);

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu không vượt quá: Doanh thu của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Cần Thơ và Công ty TNHH Thiên Sơn Tây Đô được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO