Hướng dẫn dử dụng hóa đơn và kê khai thuế GTGT với mặt hàng thủy sản

22/01/2019 732 lượt xem    

Công văn số 311/TCT-CS

Kê khai thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
– Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng, (số 5 đường Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng).

Trả lời công văn số 9524/CT-TTHT  22/08/2017 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng và công văn số 41/CV-CTCP 08/08/2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

– Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

– Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Căn cứ khoản 1, Điều 113 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) của doanh nghiệp;

Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 3397/TCT-CS gửi

– Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Cục Thuế tỉnh Long An

– Công ty Cổ phần Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng

Về sử dụng hóa đơn và kê khai thuế GTGT

Khi Cty bán mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con chưa qua chế biến cho CN tại Long An.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng trường hợp Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng sử dụng hóa đơn không có thuế GTGT khi xuất mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con chưa qua chế biến cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng tại tỉnh Long An thì:

– Về thuế GTGT:

Đề nghị Chi nhánh Cty Cổ phần Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định.

– Về thuế TNDN:

Đề nghị Cty Cổ phần Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng: Căn cứ thực tế hạch toán kế toán của đơn vị để thực hiện kê khai thuế TNDN phù hợp với:

+ Quy định của pháp luật về quản lý thuế

+ Kế toán đảm bảo không trùng lắp doanh thu, chi phí giữa Chi nhánh và Công ty.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO