sử dụng hóa đơn không thuế GTGT

Thuế GTGT của mặt hàng thủy sản