Hướng dẫn chính sách hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

10/01/2019 591 lượt xem    

Công văn số 2498/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14357/CT-KTTr2 ngày 04/04/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu ư của Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Trường hợp CSKD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư:

+ Chưa được khấu trừ và

+ Có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên

thì được hoàn thuế GTGT

CSKD không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

a) Dự án đầu tư của CSKD:

  • không góp đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký;
  • kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

…”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

b) Trường hợp CSKD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì CSKD:

  • lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư
  • đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp CSKD có quyết định thành lập các

  • Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;
  • Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế

thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, CSKD là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp

  • số thuế GTGT phát sinh
  • số thuế GTGT đã hoàn
  • số thuế GTGT chưa được hoàn

của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư….”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, về nguyên tắc:

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế xin ý kiến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Đà Nẵng về việc Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế ký hợp đồng thuê lại nhà xưởng, vật kiến trúc trên đất tại Khu công nghiệp Hòa Khánh với Công ty TNHH MTV Dệt 8/3 để thực hiện dự án đầu tư nêu trên đã phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp luật về đầu tư và xây dựng hay chưa?

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố Hà Nội xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế theo đúng quy định của pháp luật và theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO