Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất thuộc Bộ Quốc Phòng

02/01/2019 668 lượt xem    

Công văn số 2793/TCT-CS
V/v chính sách tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 232/CT-TH-NV&DT ngày 18/02/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách tiền thuê đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm 3 Công văn số 1869/TTg-KTN ngày 04/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:

“3. Đất do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý sử dụng, không có tranh chấp nhưng chưa sử dụng ngay cho mục đích quốc phòng: Bộ Quốc phòng có phương án giao cho các đơn vị và doanh nghiệp quân đội sử dụng vào mục đích kinh tế phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”

– Căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BQP ngày 02/02/2012 của Bộ Quốc phòng quy định việc sử dụng đất quốc phòng tại các doanh nghiệp quân đội:

+ Tại khoản 1 Điều 3 quy định:

“Điều 3. Nguyên tắc sử dụng đất quốc phòng tại doanh nghiệp quân đội

Việc sử dụng đất quốc phòng tại các doanh nghiệp quân đội thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng (ban hành kèm theo Thông tư số 67/2011/TT-BQP ngày 19/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) và các nguyên tắc sau:

1. Ký hợp đồng sử dụng đất với Bộ Quốc phòng theo hình thức trả tiền hàng năm”

+ Tại Điều 5 quy định:

“Điều 5. Hình thức thu tiền sử dụng đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng ký hợp đồng sử dụng đất quốc phòng với các doanh nghiệp quân đội đang quản lý theo hình thức trả tiền hàng năm”

– Tại Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc khai thác sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2009/TT-BQP ngày 17/08/2009 của Bộ Quốc phòng) quy định:

“Phân phối, sử dụng nguồn thu

Toàn bộ số tiền thu được từ việc sử dụng đất quốc phòng cho các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa thuê được nộp về Bộ Quốc phòng và được cân đối vào thu chi ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 Quân khu 7 được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng mục đích quốc phòng theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 23/12/2010. Đoàn kinh tế quốc phòng 778 đã sử dụng một phần diện tích đất để trồng cây cao su. Nếu Đoàn kinh tế quốc phòng 778 sử dụng đất trồng cây cao su vào mục đích kinh tế thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Công văn số 1869/TTg-KTN và điểm 1.1, mục II Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính. Việc thực hiện thu tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2009/TT-BQP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO