Khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế khoản thuế nhà thầu đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ

23/03/2018 861 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế khoản thuế nhà thầu đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ

Mục lục bài viết

Căn cứ vào công văn 4278/TCT-CS ngày 14/10/2015

Tại khoản 21, Điều 4 TT 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012; khoản 21, Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng, trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Tại khoản 2, Điều 12 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và khoản 5, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Tại khoản 1, Điều 15 TT 06/2012/TT-BTC; khoản 1, Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Tại khoản 3, Điều 7 TT 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của BTC quy định về thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm).

“Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm”; “Quyền sở hữu công nghiệp”; “Chuyển giao công nghệ” quy định tại Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Tại khoản 2, Điều 13 TT 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền là 10%.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2741/CT-TTr ngày 16/07/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vướng mắc về việc khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế khoản thuế nhà thầu đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Công ty TNHH Heasung Tech Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp bên nước ngoài là Công ty Heasung Tech Company Limited chuyển giao công nghệ cho bên Việt Nam là Công ty TNHH Heasung Tech Việt Nam theo hợp đồng chuyển giao công nghệ số 01/2013/HĐCGCN-KNN-VNNN ngày 01/4/2013 phù hợp với quy định của Luật chuyển giao công nghệ thì bên Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thuế nhà thầu thay cho bên nước ngoài. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên DT tính thuế đối với TN từ chuyển giao công nghệ là 10%.

Trường hợp qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2014 tại Công ty TNHH Heasung Tech Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang phát hiện Công ty khai, nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập từ chuyển giao công nghệ sai so với quy định thì xử lý như sau:

– Đối với thuế GTGT, nếu Công ty đã khai và có chứng từ nộp thuế theo tỷ lệ % thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50% và mức thuế suất thuế GTGT là 10% thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo chứng từ nộp thuế.

– Đối với thuế TNDN, nếu Công ty đã khai và nộp theo Tỷ lệ % thuế TNDN là 5% thì Công ty bị truy thu số thuế TNDN nhà thầu còn thiếu tương ứng với tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.

Theo quy định tại Điều 6 hợp đồng số 01/2013/HĐCGCN-KNN-VNNN nêu trên thì bên nước ngoài (Bên A) chịu thuế nhà thầu phát sinh liên quan đến hợp đồng. Bên Việt Nam (Bên B) sẽ giữ lại phần tiền thuế VAT và thuế TNDN nhà thầu (nếu có) trước khi thanh toán phí chuyển giao công nghệ cho bên A.

Vì vậy, Công ty TNHH Heasung Tech Việt Nam không được hạch toán khoản thuế TNDN nhà thầu nộp thay cho bên nước ngoài vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO