Hướng dẫn các quy định về miễn giảm tiền thuê đất

07/01/2019 494 lượt xem    

Công văn số 4458/TCT-CS
 V/v: chính sách giảm tiền thuê đất.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 1652/CT-QLTTĐ ngày 29/08/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Về miễn giảm tiền thuê đất cho Công ty TNHH Hưng Đạo có sử dụng lao động là người khuyết tật; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm đ, khoản 1 Điều 9 NĐ28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khuyết tật. Cụ thể quy định:

“đ) Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên, giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật”.

– Khoản 3 Điều 18 NĐ46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cụ thể quy định:

“3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp các doanh nghiệp không có Quyết định cho thuê đất; Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì công ty không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất. (Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 NĐ46/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

Tuy nhiên, đối với trường hợp Công ty TNHH Hưng Đạo thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà, Công ty có sử dụng lao động khuyết tật chiếm tỷ lệ 73% tổng số lao động theo Quyết định số 15257/QĐ-LĐTBXH ngày 19/11/2013 của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội nhưng Công ty không có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đề nghị, Cục Thuế thành phố Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát và ban hành Quyết định thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hưng Đạo, sau đó Cục Thuế căn cứ hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty để thực hiện giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết!

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO