70% lao động là người khuyết tật trở lên

miễn giảm tiền thuê đất