HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

26/01/2021 599 lượt xem    

Công văn số: 68702/CT-TTHT V/v: sử dụng hóa đơn điện tử

HUONG-DAN-AP-DUNG-HOA-DON-DIEN-TU

Kính gửi: Công ty TNHH SNOW KING GLOBAL

(Mã số thuế: 0109081952; Địa chỉ: Số 46 Phố Chùa Láng, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP Hà Nội)

Trả lời: Công văn không số ngày 16/7/2020 của Công ty TNHH SNOW KING GLOBAL (sau đây gọi là Công ty) về việc đề nghị được áp dụng hóa đơn điện tử.

Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

Quy định sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

“5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Quy định ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020; các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và s 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 4 hưng dẫn như sau:

“2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là t chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác; kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán; đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyn vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời đim lập hóa đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu; lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

 • Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
 • Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử như sau:

1. Khởi tạo hóa đơn điện tử:
 • Là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn; thiết lập đầy đ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn; định dạng truyền  nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh; hoặc của các tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện t trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử; gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy; hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế; và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu s 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử); tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử. Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính; truyền dẫn không dây, quang học, điện từ; hoặc công nghệ tương tự.
 • Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hóa đơn điện tử; phần mềm ứng dụng;
 • Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển; và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.
 • Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý; luân chuyn và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức; bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

2. Phát hành hóa đơn điện t

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử; t chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mu s 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gồm các nội dung:

 • Tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử;
 • Mã số thuế, địa chỉ, điện thoại;
 • Các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, kỹ hiệu mu số hóa đơn; ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ s… đến số…));
 • Ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật; và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy);
 • Hoặc chữ ký điện tử của t chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua cng thông tin điện tử của cơ quan thuế).
Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyn đến; trong đó; nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo

Phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dn tại khoản này. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu; và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện t mẫu) phải niêm yết tại trụ sở t chức khởi tạo hóa đơn điện tử; hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử; trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử”.

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp Công ty TNHH SNOW KING GLOBAL đáp ứng các điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính; thì được sử dụng hóa đơn điện tử. Trước khi sử dụng; đề nghị Công ty thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khởi tạo, lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Nếu có vướng mắc; đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Truyên truyền Hỗ trợ NNT – Cục Thuế TP Hà Nội theo số điện thoại: 02437737940; địa chỉ: G23-24 Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH SNOW KING GLOBA được biết./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO