Hoàn thuế GTGT thuộc kỳ hoàn thuế từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2016

06/02/2018 630 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số: 3473/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Taydoshin – nhà máy chế biến lương thực Phương Đông (482 Quốc lộ 91, p Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An

– Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 244/TCT-KK ngày 19/01/2017 của Tổng cục Thuế:

Khoản tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.”

            Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản tiền thưởng cá nhân nhận được do sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động …được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thì được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

– Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 13804/BTC-TCT ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính v/v quản lý hoàn thuế GTGT:

1. Quán triệt đầy đủ, kịp thời đến từng doanh nghiệp trên địa bàn thuộc đối tượng quản lý của Cục Thuế, đến từng công chức thuế về những nội dung mới, quan trọng của Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016; Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 và Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

– Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

Không thực hiện hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ; không hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu; không hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phm trở lên.

– Đối với dự án đầu tư:

Không hoàn thuế đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động; dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư;

– Đối với trường hp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục chưa được khấu trừ hết:

Chỉ thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

  1. Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kỳ hoàn thuế tháng 7/2016 hoặc quý 3/2016 thuộc các trường hợp đã nêu tại Điểm 1 công văn này; do thay đổi chính sách, rủi ro cao, yêu cầu Cục Thuế thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Yêu cầu Cục Thuế thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, kết quả kiểm tra của Cục Thuế vào Hệ thống quản lý thuế tập trung của ngành thuế (TMS) để Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận giám sát trước khi Cục Thuế ban hành quyết định hoàn thuế.

Định kỳ 10 ngày, Tổng cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Bộ kết quả thực hiện kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các đối tượng này.

  1. Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT không thuộc đối tượng quy định ở Điểm 1 công văn này, yêu cầu Cục Thuế phải căn cứ quy định tại Luật số 106/2016/QH13; Luật quản lý thuế số 21 /2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành để phân loại hồ sơ thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau hoặc kiểm tra trước hoàn thuế sau theo đúng quy định.

Cục Thuế phải thực hiện cập nhật đầy đủ hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống TMS để thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giữa các bộ phận trong cơ quan Cục Thuế đối với hồ sơ hoàn thuế; Tổng cục Thuế thực hiện việc giám sát tự động trên hệ thống trước khi Cục Thuế ban hành quyết định hoàn thuế để việc hoàn thuế được đúng quy định, đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1007/CV-NMPĐ đề ngày 11/7/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Taydoshin – nhà máy chế biến lương thực Phương Đông (482 Quốc lộ 91, p Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về việc hoàn thuế GTGT (gửi kèm theo Công văn số 7539/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ v/v kiến nghị của Công ty TNHH MTV Taydoshin), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung kiến nghị tại công văn số 1007/CV-NMPĐ đề ngày 11/7/2017 của Chi nhánh Công ty Taydoshin – nhà máy chế biến lương thực Phương Đông v/v hoàn thuế GTGT, trên cơ sở báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế đã có công văn số 244/TCT-KK ngày 19/01/2017 đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang căn cứ hồ sơ khai thuế, hoàn thuế của người nộp thuế, kết quả kiểm tra trước hoàn thuế để xem xét giải quyết hoàn thuế đối với số thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Taydoshin nhà máy CBLT Phương Đông thuộc kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2016 nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ, trường hợp hoàn thuế, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tiếp theo, ngày 31/7/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3404/TCT-KK ngày 31/7/2017 gửi Cục Thuế tỉnh An Giang đề nghị xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty Taydoshin – nhà máy chế biến lương thực Phương Đông theo quy định và gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế giám sát theo hướng dẫn của Công văn số 13804/BTC-TCT ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính v/v quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016, công văn số 4670/TCT-KK ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO