Hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với khoản nộp thừa

08/02/2018 785 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách hoàn thuế GTGT đối với khoản nộp thừa căn cứ theo công văn 4764/TCT-KK ngày 14/10/2016

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2014

DN có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện

 • Các hợp đồng,
 • Thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh
 • Tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 41 NĐ số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

– Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện:

 • Các hợp đồng,
 • Thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh
 • Tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; điểm 12(c) Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi

 • Chuyển đối sở hữu,
 • Chuyển đổi doanh nghiệp,
 • Sáp nhập,
 • Hợp nhất,
 • Chia tách,
 • Giải thể,
 • Phá sản,
 • Chấm dứt hoạt động

Có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp CSKD trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp CSKD đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho NSNN.

Trả lời CV số 4338/CT-KT2 đề ngày 02/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH Gồm Bạch Mã. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) là đơn vị hạch toán phụ thuộc, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Theo hướng dẫn tại:

 • Công văn số 4355/TCT-CSngày 6/10/2014,
 • Công văn số 2111/TCT-CS ngày 19/5/2016 của Tổng cục Thuế

Thì việc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai truy thu thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã là không phù hợp.

Trường hợp Chi nhánh Công ty đã đóng mã số thuế và trả dấu cho cơ quan Công an thì Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã sẽ thay Chi nhánh Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ để chuyển trạng thái mã số thuế của Chi nhánh

 • Từ trạng thái 01 “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST” về trạng thái 03 “NNT ngừng hoạt động
 • Nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST” trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế.

Sau đó, hệ thống TMS sẽ tự động chuyển trạng thái mã số thuế của NNT về trạng thái 01.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO