Hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

06/02/2018 794 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn chính sách hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa theo hướng dẫn tại công văn 2793/TCT-KK

Tại văn bản này, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các trường hợp thuộc đối tượng được hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa gồm:

Hàng hóa nhập khẩu có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đã nộp và số tiền phải nộp.

Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đối với số hàng hóa đã tái xuất.

Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại (tờ khai nhập khẩu trước ngày 01/09/2014 – ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính), nếu đã nộp thuế GTGT khi nhập khẩu trở lại thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đó.

Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất khẩu, đã nộp thuế GTGT thì, sau khi xuất khẩu sản phẩm được hoàn trả số thuế GTGT đã nộp tương ứng với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực tế đã xuất khẩu.

Hoàn thuế GTGT thực hiện đồng thời với hoàn thuế nhập khẩu

Thủ tục xử lý tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 3 Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa được thực hiện đồng thời với việc hoàn thuế nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014 (thời điểm Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) trở đi và những tờ khai mà đến nay doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan hải quan đã xác nhận số thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khâu nhập khẩu và doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan thuế thì không xử lý điều chỉnh khấu trừ và thu hồi hoàn thuế./.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 02/2017 CV – YC ngày 30/3/2017 của Công ty TNHH Yuan Chang xin miễn chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 17/5/2017 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2017/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Yuan Chang về việc miễn chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày, yêu cầu Công ty TNHH Yan Chang thực hiện nộp truy thu số thuế GTGT đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hoàn trả của hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất khẩu, đã nộp ở khâu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu sản phẩm, tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/1/2014 đến trước ngày 01/7/2016. Công ty TNHH Yan Chang phải lập hồ sơ đề nghị hoàn trả gửi cơ quan Hải quan để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

Tuy nhiên, Chi Cục Hải Quan Long Thành đã có công văn số 64/HQLT-QLT ngày 29/5/2017, không giải quyết hoàn thuế cho Công ty với lý do đang đợi Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế nghiên cứu hướng dẫn, xử lý chung.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa tại văn bản số 214/TXNK-CST ngày 08/6/2017 của Tổng cục Hải quan trả lời Phiếu lấy ý kiến số 271/KK ngày 19/5/2017 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Hải quan có chỉ đạo Chi Cục Hải Quan Long Thành xem xét, giải quyết hoàn thuế đối với Công ty TNHH Yan Chang theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO