Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư: xây dựng cho thuê hoạt động trường học.

16/01/2019 1504 lượt xem    

Công văn số 2182/TCT-CS

Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11406/CT-PC ngày 23/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định như sau:

“Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá; dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì;

được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá; dịch vụ sử dụng cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo PPKT thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh:

– Đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo PPKT có dự án đầu tư mới

– Đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ

– Có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng….”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo PPKT có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì:

– Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư

– Phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2; khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ quy định tại Điều 28, Điều 29 Mục 1 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về hình thức đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 35/2009/TT-BQP ngày 20/07/2009 của BQP ban hành quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích Quốc phòng chưa sử dụng ngay cho mục đích Quốc phòng vào mục đích kinh tế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

Công ty Cổ phần Toàn Việt đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng “Trường học Quốc tế ISH CMC” cho đơn vị khác thuê để hoạt động trường học.

Dự án được xây dựng trên khu đất của BQP và đã được BQP phê duyệt về việc phương án sử dụng đất Quốc phòng vào mục đích kinh tế cho Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tây Nam (làm chủ dự án đầu tư) ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Toàn Việt (đối tác tham gia dự án).

Tại hồ sơ hoàn thuế của đơn vị chưa có các tài liệu xác định khu đất thực hiện dự án đầu tư nêu trên được các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng và cho thuê lại đất Quốc phòng theo quy định của pháp luật. Do đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 11406/CT-PC ngày 23/11/2017.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO