Hoàn thuế với dự án đầu tư vừa đầu tư vào SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT

29/01/2018 779 lượt xem    

Công văn Số: 675/TCT-KK 

Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Căn cứ Điểm b Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi

Đối với các doanh nghiệp vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT và vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT đã được quy định chi tiết tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên. Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3262/TCT-Kk ngày 13/8/2015 về việc hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế tỉnh Long An. Đ nghị Cục Thuế tỉnh Long An nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Công văn số 2684/CT-THNVDT ngày 29/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế đang trong giai đoạn đầu tư,

  • Chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Có thay đổi ngành nghề kinh doanh từ hoạt động SXKD hàng hóa; dịch vụ không chịu thuế GTGT (hoặc vừa sản xuất kinh doanh hàng hóa; dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa sản xuất kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT) sang hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT

Cam kết số thuế GTGT đầu vào của DAĐT là để phục vụ hoàn toàn cho hoạt động SXKD hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT phù hợp với:

  • Ngành nghề SXKD đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Nội dung đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (đã được đăng ký thay đổi) thì

Được kê khai tạm khấu trừ, hoàn thuế đối với toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đã có cam kết phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng được các Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp sau đó, DN phát sinh doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trong đó:

  • Vừa có hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT
  • Vừa có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

Thì doanh nghiệp phải:

  • Xác định lại số thuế GTGT được khấu trừ; không được khấu trừ; được hoàn; không được hoàn trong giai đoạn đầu tư
  • Điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa; dịch vụ bán ra trong ba năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu.

Doanh nghiệp phải kê khai Điều chỉnh giảm s tiền thuế GTGT đã khấu trừ, được hoàn thuế trong giai đoạn đầu tư không đủ Điều kiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế tương ứng và nộp vào ngân sách nhà nước, tính tiền chậm nộp (nếu có). Trường hợp cơ quan thuế qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO