Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

21/01/2019 845 lượt xem    

Công văn số 82/TCT-CS

Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Tổng cục Thuế nhận được công văn 626/CT-KTT ngày 14/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về chính sách thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về khai thuế GTGT:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

a) NNT nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi NNT có trụ sở chính thì NNT thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có:

– Con dấu,

– Tài khoản tiền gửi ngân hàng,

– Trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ,

– Kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra

có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với trường hợp NNT có hoạt động kinh doanh:

– Dịch vụ ăn uống,

–  Nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke”.

Tại điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư:

“3. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì:

– Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư

– Phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT

của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới

(trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định)

tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn:

– Đầu tư chưa đi vào hoạt động,

– Chưa đăng ký/ kinh doanh,

– Chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư

– Đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT

của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SX kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập:

– Các Ban Quản lý dự án

– Chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính

để thay mặt NNT trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;

– Ban Quản lý dự án, chi nhánh có:

  • Con dấu theo quy định của pháp luật,
  • Lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán,
  • Có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế
  • Được cấp mã số thuế

thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập DN đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về:

– Đăng ký kinh doanh,

– Đăng ký nộp thuế,

– Cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp:

  • Số thuế giá trị gia tăng phát sinh,
  • Số thuế giá trị gia tăng đã hoàn,
  • Số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn

của dự án để bàn giao cho DN mới thành lập để DN mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2; khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông nêu tại công văn số 626/CT-KTT:

Trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Tất Thắng phát sinh số thuế GTGT phải nộp thì công ty và chi nhánh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty trước khi thực hiện kê khai khấu trừ và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO