Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

21/01/2019 696 lượt xem    

Công văn số 99/TCT-CS

Hoàn thuế gtgt dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn 8963/CT-THNVDT ngày 07/8/2017 của Cục Thuế TP Hải Phòng về chính sách thuế GTGT.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 1 Luật 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi; bổ sung Điều 13 Luật thuế GTGT quy định: “7. Điều 1 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong quý; trong tháng thì được khấu trừ vào kì tiếp theo.

Trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới; đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hoá; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.””

Tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh:

– Đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới,

– Đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư

Mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.””

– Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết

– Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về hoàn thuế GTGT:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ:

– Dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên

Thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ  mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.

TH dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì:

– Cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế

– Phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư  219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ:

– Dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên

Thì được hoàn thuế của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm; (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này.)

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.

3. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì:

– Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư

– Phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư

Để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.”

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế TP Hải Phòng tại công văn 8963/CT-THNVDT,

Trường hợp Công ty cổ phần 4P Electronics là DN mới thành lập từ dự án đầu tư, thực hiện dự án đầu tư theo hình thức gối đầu, cuốn chiếu, nếu dự án được:

– Chia thành nhiều giai đoạn

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đồng thời Công ty thực hiện theo đúng tiến độ

Thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc hướng dẫn đơn vị kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hải Phòng được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO