Hoàn thuế GTGT đối với việc thay đổi phương án đầu tư

20/01/2018 617 lượt xem    

Trường hợp một Công ty thay đổi phương án đầu tư thì phải xử lí thế nào về việc Hoàn thuế GTGT?

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc Hoàn thuế GTGT đối với việc thay đổi phương án đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 2687/TCT-CS ngày 21 tháng 6 năm 2017, cụ thể như sau:

Tại khoản 1 Điều 7 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định như sau:

“Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

  1. 1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.”

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế quy định như sau:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng s 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

  1. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thuế nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

  • Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có s thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

  • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển s thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

  • a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ svn Điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quátrình hoạt động;

  • b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phínăng lượng chiếm từ 51% giáthành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Căn c quy định tại điểm 2 khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Trả lời cônvăn số 872/CT-KTT1 ngày 13/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Từ Độ Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định/hướng dẫn nêu trên, về nguyên tắc:

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với dự án đầu tư ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật khi chưa đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc không đảm bảo duy trì đủ các điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Long An, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Từ Độ Việt Nam thay đổi phương án đầu tư từ dự án đầu tư ngành nghề, kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật sang dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng” không thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số872/CT-KTT1 ngày 13/4/2017, cụ thể:

Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp, tiến độ thực hiện dự án đầu tư nêu trên để xem xét, xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Từ Độ Việt Nam theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO