Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp giải thể Chi nhánh

17/01/2019 1330 lượt xem    

Công văn số 2205/TCT-CS

V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 289/CT-KK-KTT ngày 12/3/2018 của Cục Thuế tỉnh Bạc liêu về chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu tại công văn số 60/CT-KK-KTT ngày 08/1/2018 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 206 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

“4. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm

 • Thực hiện các hợp đồng,
 • Thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và
 • Tiếp tục sử dụng lao động hoặc
 • Giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.”

Tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT:

“1. Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư này phải là:

– Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc
 • Giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc
 • Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật,
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Về thuế hướng dẫn về hoàn thuế như sau:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

 • Trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc
 • Trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

Thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi

 • Chuyển đổi sở hữu,
 • Chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất,
 • Chia, tách, giải thể, phá sản,
 • Chấm dứt hoạt động

Có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế; Chi nhánh 50 – Công ty cổ phần Phi Khoa có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp giải thể Chi nhánh, kỳ tính thuế từ quý 3/2016 đến quý 01/2017.

Chi nhánh:

 • Không có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của Chi nhánh,
 • Toàn bộ hợp đồng mua, bán của Chi nhánh được ủy quyền cho Trụ sở chính thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng.
 • Chi nhánh đã đăng ký tài khoản ngân hàng số 8708708 mở tại Ngân hàng Á Châu – Phòng giao dịch Thạch Đà của Trụ sở chính với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu 08-MST ngày 09/9/2016.

Căn cứ các quy định trên; trường hợp Chi nhánh 50 – Công ty cổ phần Phi Khoa khi giải thể có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được chuyển về Trụ sở chính để tiếp tục kê khai khấu trừ, không được hoàn.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO