Thuế GTGT đối với TH khai bổ sung hồ sơ thuế chưa đúng

21/01/2019 886 lượt xem    

Công văn số 594/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được

– Công văn số 18190/CT-KTT3 ngày 25/10/2017

– Công văn số 19598/CT-KTT3 ngày 22/11/2017

Của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vướng mắc phát sinh trong giải quyết hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định:

“5. Trường hợp, người nộp thuế có hành vi khai sai theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến:

+ Thiếu số thuế phải nộp,

+ Tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế

Thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định này.”

– Điểm a, điểm c8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về nguyên tắc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

– Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Thuế GTGT, quy định về Điều kiện và trường hợp hoàn thuế GTGT.

– Điểm 1, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtLuật Quản lý thuế và sửa đổi một số Điều tại các Thông tư về thuế.

– Điểm 4 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về

  • Khai thuế
  • Khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

– Công văn số 373/TCT-KK ngày 6/2/2017 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với

  • Trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13
  • Khai bổ sung hoàn thuế giá trị gia tăng trên hồ sơ khai thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương:

– Trường hợp Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương, mã số thuế 3700233125, gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC, ký hoàn thuế từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2016,

– Tuy nhiên Công ty khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng

  • Không làm sai số thuế còn được khấu trừ,
  • Không làm sai số thuế đề nghị hoàn

Thì Công ty được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; Công ty bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO