Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

16/01/2019 782 lượt xem    

Công văn số 2630/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2113/CT-KTra1 ngày 20/4/2018 của Cục Thuế Thừa Thiên Huế về chính sách thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong:

  • Tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng),
  • Quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

Có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý

– Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có:

  • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,
  • Hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

Thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của:

  • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu.
  • Hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của:

  • Hàng hóa,
  • Dịch vụ xuất khẩu

(bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên)

Nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của:

– Hàng hóa,

– Dịch vụ

Tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.”

Căn cứ quy định nêu trên, về việc xác định số thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 TT 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO