Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

17/01/2018 977 lượt xem    

Công văn số: 3131/TCT-CS

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bắc Ninh, Long An, Nam Định, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái, Đồng Tháp, Ninh Bình, Trà Vinh.

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước; kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế; hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá tr gia tăng quy định về Hoàn thuế GTGT với hàng hóa xuất khẩu

“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng; được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa; dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp.

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.”

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bắc Ninh, Long An, Nam Định, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái, Đồng Tháp, Ninh Bình, Trà Vinh. về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo hướng dẫn nêu trên thì Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng; quý trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định.

Thực hiện hoàn thuế trước. Kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu; không vi phạm pháp luật về thuế; hải quan trong thời gian hai năm liên tục. Người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của luật quản lý thuế…. Đề nghị Cục Thuế các tỉnh; thành phố căn cứ vào quy định nêu trên và tình hình thực tế của từng trường hợp cụ thể để xử lý.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại https://calico.vn/ hoặc http://kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO