Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư thuộc ngành nghề KD có điều kiện

29/01/2018 759 lượt xem    

Công văn số 2197/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 841/CT-KK&KTT ngày 10/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc xin ý kiến chỉ đạo hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Phượng Phương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế. Trong đó, có một số điểm mới nổi bật như sau:

– Bỏ quy định cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ nếu lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên; hoặc ít nhất sau 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ.

– Bổ sung các đối tượng không chịu thuế GTGT:

+ Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật

+ Sản phẩm XK là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên; khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

– Mức phạt tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

– Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 :

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Quản lý thuế;

– Căn cứ Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng; an ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội; đạo đức xã hội; sức khỏe của cộng đồng.
  2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.
  3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
  4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.
  5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
  6. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

– Căn cứ Khoản 3.3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC:

Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Phượng Phương đầu tư xây dựng, cải tạo mở rộng khách sạn Phượng Phương thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An rà soát hồ sơ cụ thể, tình hình thực tế trường hợp đầu tư xây dựng dự án để xác định dự án đầu tư của Công ty có đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư, và các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời rà soát việc đảm bảo điều kiện kinh doanh của Công ty khi xem xét, xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Trường hợp, sau khi hoàn thành nghiệm thu và đi vào hoạt động, nếu dự án đầu tư không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm c.3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO