Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác nơi đóng trụ sở chính

05/02/2018 692 lượt xem    

Công văn số: 3808/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Kính gửi: Công tTNHH lương thực Hiệp Tài
(Địa chỉ: Số 07, ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre)

Trả lời công văn số 01/CV-HT ngày 26/12/2016 và công văn số 02/CV-HT ngày 15/5/2017 của Công ty TNHH lương thực Hiệp Tài (sau đây gọi là Công ty) về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư; sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Khoản 3 Điều 1 TT số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của :

Trường hợp CSKD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ  dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đ bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản c định)

 • Tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính
 • ,
 • Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động,
 • Chưa đăng ký kinh doanh,
 • Chưa đăng ký thuế 

thì CSKD 

 • Lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư
 • Đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyn của dự án đầu tư tối đa bằng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của CSKD.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đng thì kết chuyển vào s thuế GTGT đu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp CSKD có quyết định thành lập các:

 • Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đ thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiu dự án đầu tư tại nhiu địa phương;
 • Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ s sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cp mã s thuế

thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập h sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập DN đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về

 • Đăng ký kinh doanh,
 • Đăng ký nộp thuế,

CSKD là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp

 • S thuế GTGT phát sinh,
 • Số thuế GTGT  đã hoàn,
 • Số thuế GTGT chưa được hoàn

của dự án để bàn giao cho DN  mới thành lập để DN mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Căn cứ CV số 1126/SKHĐT-TTXT ngày 28/6/2017 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh về việc xác định dự án đầu tư của Công ty TNHH lương thực Hiệp Tài;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH lương thực Hiệp Tài (có trụ sở tại tỉnh Bến Tre) có dự án đầu tư Nhà máy sấy và xây xát lương thực tại tỉnh Trà Vinh, dự án này

là dự án giai đoạn sau của dự án đã thực hiện

và là một phần cấu thành của hoạt động Chi nhánh Công ty đang quản lý

và đã được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh xác định đây là dự án đầu tư mới của Công ty theo công văn s 1126/SKHĐT-TTXT ngày 28/6/2017 nêu trên;

 

-Dự án đầu tư của Công ty

 • Nếu đáp ứng được các điều kiện của pháp luật về đầu tư
 • Và Công ty có văn bản ủy quyền cho Chi nhánh Công ty (có tr sở tại tỉnh Trà Vinh) trực tiếp quản lý dự án đầu tư này
 • Và việc trực tiếp quản lý dự án của Chi nhánh tại tỉnh Trà Vinh phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

-Chi nhánh Công ty:

 • Có con du theo quy định của pháp luật,
 • Lưu giữ s sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán,
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng,
 • Đã đăng ký thuế 
 • Và được cấp mã sthuế 

thì Chi nhánh Công ty

 • Lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư
 • Đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư

để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện

Sau khi bù trừ nếu đáp ứng được điều kiện về:

 • Kê khai khấu trừ,
 • Hoàn thuế

thì Chi nhánh Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Trà Vinh để được giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH lương thực Hiệp Tài được biết./

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO