Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư (DAĐT)

30/01/2018 624 lượt xem    

Số: 2386/TCT-DNL
V/v: hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Kính gửi:     – Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

– Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Tổng cục Thuế có ý kiến về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của Công ty điện lực các tỉnh thuộc Tổng công ty điện lực Miền Bắc như sau:

Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Khoản 1, khoản 2 Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có DAĐT mới; đang trong giai đoạn đầu tư có số GTGT của hàng hóa; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng…”

Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi; bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC; hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) CSKD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có DAĐT

(trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của DAĐT chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì

Được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của DAĐT mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì

Kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của DAĐT của kỳ kê khai tiếp theo.

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới

(trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ DAĐT xây dựng nhà để bán; hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định)

  • Tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính
  • Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế

Thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ các quy định nêu trên,

Trường hợp Công ty điện lực các tỉnh trực thuộc Tổng công ty điện lực Miền Bắc được Tổng công ty điện lực Miền Bắc phân bổ nguồn vốn khấu hao, vốn vay để thực hiện dự án phát triển hệ thống lưới điện phân phối nếu dự án không đáp ứng quy định của Pháp luật về đầu tư thì hoạt động này không thuộc trường hợp kê khai, hoàn thuế riêng theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp công ty điện lực các tỉnh thực hiện các dự án đầu tư phát triển hệ thống lưới điện phân phối, nếu các dự án này đáp ứng quy định của Pháp luật về đầu tư thì các Công ty điện lực thực hiện kê khai, hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO