Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư và CSKD có hàng hóa dịch vụ XK

30/01/2018 704 lượt xem    

Số: 2422/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 660/CT-KTr1 ngày 10/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội;

– Căn cứ quy định tại Khoản 23 Điều 1 Luật số 31 /2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội:

“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.”

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC:

Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

 

a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

 

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư:

Thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

 

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì:

Cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án thì không thực hiện kết chuyển mà thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ sở kinh doanh:

Có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác với tỉnh, TP nơi đóng trụ sở chính. Để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều DADT tại nhiều địa phương. Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, đã đăng ký thuế và được cấp MST.

Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập HS khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về ĐKKD, ĐK nộp thuế. CSKD là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho DN mới thành lập.  Để DN mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt.

 

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 như sau:

“4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

– Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý

=

Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

_

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)

 

 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

=

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý

x

Tổng doanh thu xuất khẩu trong tháng/quý
__________________

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) trong tháng/quý

x100%

Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân bổ như trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo; nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý.”

 

c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 như sau:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu; chuyển đổi doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản; chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động SXKD. Tuy nhiên phải giải thể, phá sản; hoặc chấm dứt HĐ chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của HĐKD chính theo DAĐT. TH này chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đã kê khai, KT hoặc đã được hoàn. CSKD phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể; phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo QĐPL về giải thể; phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo QĐPL về giải thể; phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.”

– Căn cứ hướng dẫn tại CV 1736/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 03/5/2017 về chính sách thuế:

– Tại Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội quy định:

“Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

 

1. Các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên; khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.”

 

Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

 

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.””

Tại khoản 11 Điều 3 NĐ 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ:

Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên; khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định TN, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành SP khác quy định tại Khoản này.”

– Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế GTGT và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

 

4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng); quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng; quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.”

Tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên; khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền; xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ.”

Tại khoản 4 Điều 18 TT 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

 

4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng); quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; DV XK chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa; DV XK chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu; vừa có hàng hóa; dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.”

Trả lời công văn số 660/CT-KTr1 ngày 10/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và báo cáo của Cục Thuế: Đối với trường hợp kỳ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế thuộc thời điểm Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực và số thuế GTGT đề nghị hoàn của người nộp thuế qua kiểm tra Cục Thuế xác định toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của kỳ đề nghị hoàn là các chi phí phát sinh trước ngày 01/7/2016, ngày 03/5/2017, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số1736/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lào Cai nghiên cứu công văn số 1736/TCT-CS thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO