Hoàn thuế GTGT đối với chủ tàu cá và đối tượng không chịu thuế GTGT

24/06/2019 525 lượt xem    

Công văn số: 1011/TCT-CS

Hoàn thuế GTGT đối với chủ tàu cá

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Quảng Bình;
– Ông Trần Đình Thủy.
(Đ/c: Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1444/VPCP-ĐMDN ngày 22/02/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của ông Trần Đình Thủy tỉnh Quảng Bình về việc:

Hoàn thuế GTGT đối với chủ tàu cá.

Về kiến nghị của ông Trần Đình Thủy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25/8/2014) về một số chính sách phát triển thủy sản quy định:

“6. Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.”

Tại khoản 6, Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng cho chủ tàu khai thác hải sản quy định tại khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ như sau:

“Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản trong trường hợp đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng như sau:

a) Tàu dùng để khai thác hải sản là tàu đóng mới hoặc nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên;

b) Có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên hoặc giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên;

c) Đối với trường hợp đóng mới tàu: Có hóa đơn giá trị gia tăng mua tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở nên hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Trường hợp tự đóng tàu thì phải có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu;

d) Đối với trường hợp nâng cấp tàu:

– Có hóa đơn hoặc tập hợp hóa đơn hàng hóa; dịch vụ phục vụ cho hoạt động nâng cấp tàu;

– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa; dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên; trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa; dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

đ) Hồ sơ thủ tục hoàn thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 49; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của:

+ Luật Quản lý thuế;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

+ Và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.”

Tại Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 1. Bãi bỏ khoản 6 Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp chủ tàu tự đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 (không ký hợp đồng) được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu (bao gồm cả đóng mới và nâng cấp) kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2015”.

Tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) quy định bổ sung vào:

Đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”

Tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định:

“i1) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa; dịch vụ; tài sản cố định, phục vụ cho sản xuất:

+ Phân bón

+ Máy móc,

+ Thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,

+ Tàu đánh bắt xa bờ,

+ Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản

+ Và thức ăn cho vật nuôi khác

tiêu thụ trong nước không được kê khai; khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ; tài sản cố định mua vào phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ; hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.”

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

+ “Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên

+ Làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản;

+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác; bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản;”

Tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hiệu lực thi hành như sau:

“3. Đối với hợp đồng đóng tàu đánh bắt xa bờ được ký trước ngày 01/01/2015 theo giá đã có thuế GTGT nhưng đến thời điểm ngày 31/12/2014 chưa hoàn thành, bàn giao mà thời điểm hoàn thành, bàn giao thực tế sau ngày 01/01/2015 thì toàn bộ giá trị tàu đánh bắt xa bờ thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, về nguyên tắc:

Trường hợp chủ tàu ký hợp đồng mua; đóng mới hoặc nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ và máy móc; thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác; bảo quản sản phẩm cho tàu cá nêu trên trước hoặc sau ngày 01/01/2015 nhưng thời điểm hoàn thành; bàn giao thực tế từ ngày 01/01/2015 thì toàn bộ giá trị tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định; chủ tàu không được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp chủ tàu tự đóng mới; nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên phát sinh trước ngày 01/01/2015 (không ký hợp đồng) được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu (bao gồm cả đóng mới và nâng cấp) kể từ ngày 25/8/2014 đến trước ngày 01/01/2015.

Đề nghị ông Trần Đình Thủy liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Bình để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để ông Trần Đình Thủy và Cục Thuế tỉnh Quảng Bình được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO