Hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư

22/01/2019 699 lượt xem    

Công văn số 107/TCT-CS

Hoàn thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương
– Công ty TNHH Grand Chemical
(Lô B-1G-CN KCN Mỹ Phước III, P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12500/VPCP-ĐMDN ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Grand Chemical

Về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở KD nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có:

– Dự án đầu tư mới

– Đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của HH, DV mua vào sử dụng cho đầu tư

– Chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.” ”

Tại khoản 6 Điều 1 NĐ số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở KD mới thành lập từ dự án đầu tư:

+ Đã đăng ký KD

+ Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động

Nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của HH, DV sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

– Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của HH, DV mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

– Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở KD đã được cơ quan NN có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả:

+ Thanh tra

+ Kiểm tra

+ Kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế GTGT

+ Phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

Tại khoản 3 Điều 1 TT số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn: “3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

2. Cơ sở KD mới thành lập từ:

– Dự án đầu tư đã đăng ký KD, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động

Nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của HH, DV sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở KD mới thành lập từ dự án đầu tư đã:

– Đăng ký kinh doanh

– Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 NĐ số 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 NĐ số 100/2016/NĐ-CP.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của HH, DV mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn Công ty thực hiện theo các quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Grand Chemical được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO