Hoàn thuế GTGT

19/01/2018 682 lượt xem    

Công văn số  2704/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Hoàn thuế GTGT đối với Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp như thế nào là đúng quy định? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc Hoàn thuế GTGT cho Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 2704/TCT-KK ngày 21 tháng 06 năm 2017, cụ thể như sau:

 – Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.                                                                                                                                                                                                                            –Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

 – Căn cứ Khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

 – Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 494/CT-THNVDT ngày 13/04/2017 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bạc Liêu. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định nêu trên, hướng dẫn tại Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015, Công văn 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016, Công văn số 373/TCT-KK ngày 06/2/2017 của Tổng cục Thuế và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu thì:

Việc kê khai bổ sung tờ khai thuế 01/GTGT tháng 4/2016, tháng 5/2016 của Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Bạc Liêu là chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, việc kê khai của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bạc Liêu không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bạc Liêu được xem xét hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; đồng thời bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định. Trường hợp Công ty có phát sinh thuế GTGT đầu vào nhưng không phát sinh thuế GTGT đầu ra hoặc trường hợp Công ty không phát sinh lũy kế thuế GTGT chưa được khấu trừ hết sau ít nhất mười hai tháng hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ tháng/quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu báo cáo về Tổng cục Thuế trước khi giải quyết hoàn thuế cho Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bạc Liêu.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO