Hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) hàng nhập khẩu nộp thừa

27/06/2019 1690 lượt xem    

Công văn số: 188/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

Kính gửi: Công ty cổ phần Hằng Ngọc
(Địa chỉ: SN 171 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/2018/CVHN ngày 08/10/2018 của Công ty cổ phần Hằng Ngọc về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo

…2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng; quý. Trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan…”.

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 và Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế GTGT.

Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là nộp thừa trong các trường hợp:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp …

Đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào NSNN thì:

+ Được bù trừ số tiền thuế; tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế; tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ; kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau;

+ Hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp; tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo;

+ Hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp; tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế; tiền chậm nộp, tiền phạt;

Trừ trường hợp không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Quản lý thuế;

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp”.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và báo cáo tại công văn số 4123/CT-KK ngày 31/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình:

Trường hợp Công ty cổ phần Hằng Ngọc có số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa thì được Cơ quan Hải quan giải quyết theo theo hướng dẫn tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Từ ngày 01/07/2016, thực hiện Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 và Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Hằng Ngọc được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại Siglaw.vn hoặc http://kiemtoancalico.com

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO