Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT ) hàng hóa xuất khẩu

18/01/2019 807 lượt xem    

Công văn số 977/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 755/CT-KTT3 ngày 26/01/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

– Thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

– Và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; hướng dẫn về trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế;

Căn cứ Điểm 3 Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế; hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền;

Căn cứ Điểm 2 Công văn số 875/BTC-TCTngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền;

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1677/TCT-KK ngày 21/4/2016 V/v vướng mắc giải quyết hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, hướng dẫn:

“1. Tổ chức kiểm tra kịp thời đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã tiếp nhận của Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Đầu tư FOCOCEV (gọi tắt là Công ty FOCOCEV) để giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định.

Đối với những hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã được Cục Thuế kiểm tra, xác minh; nếu kết quả kiểm tra, xác minh số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ; hoàn thuế GTGT theo quy định;

Đồng thời, trường hợp cơ quan Hải quan không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định nhưng có xác nhận về việc hàng hóa đã xuất khẩu thì Cục Thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm về tính chính xác; đầy đủ về thủ tục hải quan liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa của Công ty FOCOCEV.”

Tuy nhiên, đối với số thuế GTGT chuyển kỳ sau; tại Công văn số 755/CT-KTT3 ngày 26/01/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chưa có thuyết minh cụ thể lý do không hoàn thuế; chuyển khấu trừ kỳ sau. Do đó, Tổng cục Thuế trả lời theo nguyên tắc như sau:

Liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với Công ty cổ phần Fococev Việt Nam; đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1677/TCT-KK ngày 21/4/2016 của Tổng cục Thuế.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ hoàn thuế GTGT cụ thể và nếu đã có đầy đủ thông tin để xác định số thuế đủ điều kiện theo quy định đối với số thuế cần kiểm tra xác minh (Cục Thuế đã có thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế) thì xử lý hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO