Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư

29/06/2019 901 lượt xem    

Công văn số: 70/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2430/CT-KTrT ngày 18/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc hoàn thuế GTGT.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi; bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.” ”
Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về hoàn thuế GTGT:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:
a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh; đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư; chưa đi vào hoạt động; nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa; dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm; trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.
Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của
Bộ Tài chính hướng dẫn:
“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh; đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư; chưa đi vào hoạt động; nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa; dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này.
Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình; tại thời điểm kiểm tra trước hoàn thuế; dự án của Công ty TNHH Transon Việt Nam đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định về pháp luật đầu tư, pháp luật về xây dựng và đất đai; đồng thời có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đáp ứng được các điều kiện quy định tại các Luật, Nghị định; Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý Cục Thuế tỉnh Hòa Bình nêu tại công văn số 2430/CT-KTrT về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.
Cục Thuế tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm trao đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành xem xét mức độ sai phạm để xử lý theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình được biết./.

Chúc các bạn thành công

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO