Hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị phá sản

29/01/2018 717 lượt xem    

Xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị phá sản

Một số quy định tại Luật phá sản 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014 như sau:

Tại khoản 1 Điều 54 quy định:

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của DN; hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động; quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Tại điều 120 quy định thủ tục thi hành tuyên bố phá sản như sau:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành; phân công Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

– Sau khi nhận được quyết định phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Mở một tài khoản tại ngân hàng đứng tên cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản để gửi các khoản tiền thu hồi được của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;

b) Giám sát Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện thanh lý tài sản;

c) Thực hiện cưỡng chế để thu hồi tài sản, giao tài sản cho người mua được tài sản trong vụ việc phá sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

d) Sau khi nhận được báo cáo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý; thanh lý tài sản về kết quả thanh lý tài sản, Chấp hành viên thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố doanh nghiệp; hợp tác xã phá sản.

Tại điều 126 quy định đình chỉ quyết định tuyên bố phá sản như sau:

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự quyết định đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không có tài sản để thanh lý, phân chia;

– Hoàn thành việc phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

– Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự báo cáo Tòa án nhân dân đã giải quyết phá sản và thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản

Tổng cục thuế nhận được công văn 357/CT-QLN&CCNT ngày 18/1/2017 về việc vướng mắc hồ sơ xóa nợ tiền thuế của cục thuế tỉnh Nam Định. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định nêu trên, để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Luật phá sản 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014, trường hợp công ty liên doanh TNHH Luveco thực hiện phá sản theo Luật phá sản 51/2014/QH13 thì thủ tục hồ sơ xóa nợ thuế bao gồm:

Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

Bảng kế hoạch phân chia tài sản của chấp hành viên được chỉ định thi hành quyết định tuyên bố phá sản đối với công ty liên doanh TNHH Luveco thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO