Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

14/01/2019 2556 lượt xem    

Công văn số 2949/TCT-HTQT

thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại công ty DCS

Kính gửi:

– Cục thuế thành phố Hà Nội
– Công ty TNHH Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam

TCT nhận được cv 05/DC-DTA ngày 12/6/2018 của Công ty TNHH Giải pháp Công trường XD Doosan Việt Nam (DCS) về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa VN và HQ.

Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty DCS theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 30/8/2013 (Hợp đồng) kèm theo Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 31/12/2013 (Phụ lục Hợp đồng) giữa công ty Doosan Corporation (DC) và công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd (DHI).

Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Theo nội dung Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng nêu trên, căn cứ các quy định tại Điều 13 (Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản) Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa VN và HQ (Hiệp định thuế Việt Nam – Hàn Quốc):

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn giữa công ty DC và công ty DHI là thu nhập từ chuyển nhượng vốn cổ phần thuộc diện Điều chỉnh của Khoản 4, Điều 13 Hiệp định Việt Nam – Hàn Quốc, cụ thể:

“4. Lợi tức từ việc chuyển nhượng các cổ phiếu trong vốn cổ phần của một công ty có tài sản bao gồm trực tiếp hay gián tiếp chủ yếu là bất động sản nằm tại một Nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nước đó.”

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 27 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về xác định giá trị bất động sản trong tổng tài sản doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xác minh tỷ lệ bình quân đơn giản giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của công ty DCS tại:

– Thời điểm chuyển nhượng vốn (31/12/2013)

– Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc năm tính thuế ngay trước năm chuyển nhượng vốn (01/01/2012 và 31/12/2012)

nhỏ hơn 50% thì Khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty DCS thuộc diện miễn thuế theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 Hiệp định thuế Việt Nam – Hàn Quốc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO