HD lập hoá đơn thuế GTGT hàng viện trợ nhân đạo,viện trợ k hoàn lại

07/01/2019 795 lượt xem    

Công văn số 4676/TCT-CS

V/v lập hóa đơn GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3615/CT-TTHT ngày 22/8/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Về việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm e) khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định:

– Về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“e) Hàng hóa, dịch vụ bán cho:

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài

– Tổ chức quốc tế

để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam…

Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Trên hóa đơn ghi rõ là hàng bán cho:

– Tổ chức,

– Cá nhân nước ngoài,

– Tổ chức quốc tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

không tính thuế GTGT. Và lưu giữ văn bản của

– Tổ chức quốc tế hoặc

– Cơ quan đại diện của Việt Nam

để làm căn cứ kê khai thuế.

Trường hợp :

– Tổ chức,

– Cá nhân nước ngoài,

– Tổ chức quốc tế

mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 18 Thông tư này”.

Tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên.

Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số”.

Tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định về việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng như sau:

“Điều 25. Sử dụng hóa đơn của người mua hàng

1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để :

– Chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ;

– Hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

– Được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán;

– Kê khai các loại thuế;

– Đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để

– Kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật”.

Ngày 25/4/2014, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND : phê duyệt tiếp nhận thiết bị y tế cho Bệnh viện Đà Nẵng do Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ.

Theo đó:

– Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ số tiền 55.256 USD

–  Bệnh viện Đà Nẵng chi trả số tiền 14.062 USD

để mua 01 máy đo loãng xương toàn thân trị giá 69.318 USD.

Theo nội dung hợp đồng số 01/ONCOLOGY/DNH/3P ký ngày 21/4/2014 thì:

– Tổ chức EMW là bên A1 và

– Bệnh viện Đà Nẵng là bên A2

ký hợp đồng với Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P (bên bán) về việc mua máy đo độ loãng xương.

Căn cứ các nội dung nêu trên:

– Hàng hóa, dịch vụ bán cho Tổ chức Đông Tây hội ngộ

– Để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam

thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Tổ chức Đông Tây hội ngộ và Bệnh viện Đà Nẵng cùng đứng tên trong hợp đồng số 01/ONCOLOGY/DNH/3P ngày 21/4/2014 ký với Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P để mua máy đo loãng xương và cùng thanh toán thì Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P khi cung cấp hàng hóa phải lập hóa đơn GTGT cho cả Tổ chức Đông Tây hội ngộ và Bệnh viện Đà Nẵng tương ứng với phần giá trị thanh toán của Tổ chức Đông Tây hội ngộ và Bệnh viện Đà Nẵng được ghi trong hợp đồng, cụ thể:

– Đối với hóa đơn GTGT giao cho Tổ chức Đông Tây hội ngộ thì Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản của Tổ chức Đông Tây hội ngộ để làm căn cứ kê khai thuế, số tiền ghi trên hóa đơn là số tiền Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ theo hợp đồng.

– Đối với hóa đơn GTGT giao cho Bệnh viện Đà Nẵng, Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên với mức thuế suất GTGT theo quy định, số tiền ghi trên hóa đơn là số tiền do Bệnh viện Đà Nẵng chi trả.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biếtvvKính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3615/CT-TTHT ngày 22/8/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc lập hóa đơn đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm e) khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“e) Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam…

Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phải :

– Lập hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn,

– Trên hóa đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT

– Lưu giữ văn bản của tổ chức quốc tế hoặc của cơ quan đại diện của Việt Nam để làm căn cứ kê khai thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 18 Thông tư này”.

Tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) …Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;…

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số”.

Tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định về việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng như sau:

“Điều 25. Sử dụng hóa đơn của người mua hàng

1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật :

– Để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ;

– Hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc

– Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

– Được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán;

– Kê khai các loại thuế;

– Đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để

– Kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật”.

Ngày 25/4/2014, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận thiết bị y tế cho Bệnh viện Đà Nẵng do Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ.

Theo đó, Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ số tiền 55.256 USD và Bệnh viện Đà Nẵng chi trả số tiền 14.062 USD để mua 01 máy đo loãng xương toàn thân trị giá 69.318 USD.

Theo nội dung hợp đồng số 01/ONCOLOGY/DNH/3P ký ngày 21/4/2014 thì Tổ chức EMW là bên A1 và Bệnh viện Đà Nẵng là bên A2 ký hợp đồng với Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P (bên bán) về việc mua máy đo độ loãng xương.

Căn cứ các nội dung nêu trên thì hàng hóa, dịch vụ bán cho Tổ chức Đông Tây hội ngộ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Tổ chức Đông Tây hội ngộ và Bệnh viện Đà Nẵng cùng đứng tên trong hợp đồng số 01/ONCOLOGY/DNH/3P ngày 21/4/2014 ký với Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P để

– Mua máy đo loãng xương và

– Cùng thanh toán

thì Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P khi cung cấp hàng hóa phải lập hóa đơn GTGT cho cả Tổ chức Đông Tây hội ngộ và Bệnh viện Đà Nẵng. Tương ứng với phần giá trị thanh toán của Tổ chức Đông Tây hội ngộ và Bệnh viện Đà Nẵng được ghi trong hợp đồng, cụ thể:

– Đối với hóa đơn GTGT giao cho Tổ chức Đông Tây hội ngộ.

Thì Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P ghi rõ là:

– Hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế.

– Để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT.

– Và lưu giữ văn bản của Tổ chức Đông Tây hội ngộ để làm căn cứ kê khai thuế.

Số tiền ghi trên hóa đơn là số tiền Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ theo hợp đồng.

– Đối với hóa đơn GTGT giao cho Bệnh viện Đà Nẵng: Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ Y khoa 3P thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại TT số 39/2014/TT-BTC nêu trên, với mức thuế suất GTGT theo quy định. Số tiền ghi trên hóa đơn là số tiền do Bệnh viện Đà Nẵng chi trả.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO