HD chính sách thuế GTGT,thuế TNDN và các vướng mắc thực hiện thuế

11/01/2019 776 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4622/TCT-DNL

 thực hiện chính sách thuế

 

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5330/CV-TC ngày 29/8/2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nêu

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5330/CV-TC ngày 29/8/2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Nêu các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện nghĩa vụ NSNN trong đầu tư ra nước ngoài:

– Đối với các nước

– Vùng lãnh thổ BIDV đang mở rộng hoạt động đầu tư nước ngoài theo chủ trương của Chính Phủ như Lào, Myanmar, Séc …

đều đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam.

Riêng đối với Campuchia, Việt Nam đã chủ động đề nghị tiến hành đàm phán nhưng phía nước bạn thông báo hiện nay chưa đủ điều kiện để tiến hành đàm phán.

Về việc tuyên truyền đưa toàn văn nội dung liên quan đến:

– Các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam

– Các nước đã ký kết được công bố rộng rãi trên cuốn sách “Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ” của Nhà xuất bản Tài chính.

Đối với việc tuyên truyền trên trang web, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu đẩy mạnh việc tuyên truyền để đưa toàn văn nội dung liên quan đến:

– Các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam

– Các nước đã ký kết để tạo thuận lợi cho Ngân hàng

– Doanh nghiệp trong quá trình đầu tư ra nước ngoài.

2. Về kê khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN

Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 và khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2014/TT-BTC 18/6/2014 của BTC quy định:

“Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp….”

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“Một phần từ thu nhập tính thuế TNDN tối đa 10% thu nhập tính thuế trong kỳ để lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Việc trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ được tính sau khi Ngân hàng BIDV xác định được thu nhập chịu thuế trong kỳ.

Vì vậy, mẫu tờ khai 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 được thiết kế phù hợp với quy định về:

– Trích lập

– Sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định nêu trên.

3. Về việc khấu trừ thuế GTGT của các tổ chức tín dụng

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có công văn hướng dẫn số 3410/TCT-DNL ngày 21/8/2014 hướng dẫn:

Theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc:

– Hướng dẫn chế độ quản lý,sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy định danh mục TSCĐ trong đó quy định cụ thể về máy móc, thiết bị.

Đề nghị Ngân hàng BIDV xác định tài sản thỏa mãn đủ tiêu chuẩn là TSCĐ trong đó quy định cụ thể về:

– Máy móc

– Thiết bị

để áp dụng đúng quy định.

Trường hợp đối với các tài sản là máy móc, thiết bị nhưng không đủ điều kiện là TSCĐ (công cụ dụng cụ), Ngân hàng BIDV thực hiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định hiện hành.

4. Về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTGT

Căn cứ tại khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền

– Từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)”

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai xây dựng phần mềm tra cứu thông tin tài khoản của các doanh nghiệp đã đăng ký với Cơ quan Thuế.

Vì vậy trong thời gian hoàn thiện phần mềm tra cứu, để giảm thủ tục hành chính thì Ngân hàng BIDV không cần yêu cầu người bán cung cấp các văn bản thể hiện đã đăng ký thông tin tài khoản với cơ quan thuế.

5. Về việc đăng ký tài khoản giao dịch Ngân hàng

Theo quy định hiện hành thì điều kiện để hạch toán vào:

– Chi phí

– Khấu trừ thuế GTGT

là doanh nghiệp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các tài khoản đã được đăng ký, thông báo với Cơ quan thuế.

Theo báo cáo của Ngân hàng BIDV thì Ngân hàng BIDV là tổ chức cung ứng các:

– Phương tiện

– Dịch vụ thanh toán

do đó, tài khoản kế toán của Ngân hàng BIDV cũng có chức năng thanh toán:

– Các hoạt động thu chi của Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đều thực hiện qua tài khoản kế toán.

Do vậy để thực hiện theo đúng quy định thì Ngân hàng phải đăng ký toàn bộ tài khoản kế toán có chức năng thanh toán với Cơ quan Thuế.

Để phù hợp với đặc thù của lĩnh vực ngân hàng là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Ngân hàng BIDV không phải đăng ký tài khoản thanh toán với cơ quan Thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) biết và thực hiện

các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện nghĩa vụ NSNN trong đầu tư ra nước ngoài

Đối với:

– Các nước

– Vùng lãnh thổ

BIDV đang mở rộng hoạt động đầu tư nước ngoài theo chủ trương của Chính Phủ như Lào, Myanmar, Séc … đều đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam.

Riêng đối với Campuchia, Việt Nam đã chủ động đề nghị tiến hành đàm phán nhưng phía nước bạn thông báo hiện nay chưa đủ điều kiện để tiến hành đàm phán.

Về việc tuyên truyền đưa toàn văn nội dung liên quan đến các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa:

– Việt Nam

– Các nước đã ký kết

được công bố rộng rãi trên cuốn sách “Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ” của Nhà xuất bản Tài chính.

Đối với việc tuyên truyền trên trang web, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu đẩy mạnh việc tuyên truyền để đưa toàn văn nội dung liên quan đến các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa:

– Việt Nam

– Các nước đã ký kết

để tạo thuận lợi cho Ngân hàng cũng như doanh nghiệp trong quá trình đầu tư ra nước ngoài.

2. Về kê khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN

Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 123/2012/TT-BTC 27/7/2012 và khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2014/TT-BTC 18/6/2014 của BTC quy định:

“Doanh nghiệp được:

– Thành lập

– Hoạt động

theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN để lập:

– Quỹ phát triển khoa học

– Công nghệ của doanh nghiệp….”

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của BTC quy định:

“Một phần từ thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế (doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế trong kỳ) …”

Căn cứ quy định nêu trên, Ngân hàng BIDV được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế trong kỳ để lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Việc trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ được tính sau khi Ngân hàng BIDV xác định được thu nhập chịu thuế trong kỳ.

Vì vậy, mẫu tờ khai số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 được thiết kế phù hợp với quy định về:

– Trích lập

– Sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ

theo quy định nêu trên.

3. Về việc khấu trừ thuế GTGT của các tổ chức tín dụng

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có công văn hướng dẫn số 3410/TCT-DNL ngày 21/8/2014 hướng dẫn:

Theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư 45/2013/TT-BTC 25/04/2013 của BTC về việc:

– Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng

– Trích khấu hao TSCĐ quy định danh mục TSCĐ

trong đó quy định cụ thể về máy móc, thiết bị.

Đề nghị Ngân hàng BIDV xác định tài sản thỏa mãn đủ tiêu chuẩn là TSCĐ trong đó quy định cụ thể về:

– Máy móc

– Thiết bị

để áp dụng đúng quy định.

Trường hợp đối với các tài sản là:

– Máy móc

– Thiết bị

nhưng không đủ điều kiện là TSCĐ (công cụ dụng cụ), Ngân hàng BIDV thực hiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định hiện hành.

4. Về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTGT

Căn cứ tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán trong đó:

– Tài khoản của bên mua

– Tài khoản của bên bán

phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)”

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai xây dựng phần mềm tra cứu thông tin tài khoản

của các doanh nghiệp đã đăng ký với Cơ quan Thuế.

Vì vậy trong thời gian hoàn thiện phần mềm tra cứu, để giảm thủ tục hành chính thì Ngân hàng BIDV không cần yêu cầu người bán cung cấp các văn bản thể hiện đã đăng ký thông tin tài khoản với cơ quan thuế.

5. Về việc đăng ký tài khoản giao dịch Ngân hàng

Theo quy định hiện hành thì:

– Điều kiện để hạch toán vào chi phí

– Khấu trừ thuế GTGT

là doanh nghiệp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các tài khoản đã được đăng ký, thông báo với Cơ quan thuế.

Theo báo cáo của Ngân hàng BIDV thì Ngân hàng BIDV là tổ chức cung ứng các:

– Phương tiện

– Dịch vụ thanh toán

do đó, tài khoản kế toán của Ngân hàng BIDV cũng có chức năng thanh toán:

– Các hoạt động thu chi của Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đều thực hiện qua tài khoản kế toán.

Do vậy để thực hiện theo đúng quy định thì Ngân hàng phải đăng ký toàn bộ tài khoản kế toán có chức năng thanh toán với Cơ quan Thuế.

Để phù hợp với đặc thù của lĩnh vực ngân hàng là:

– Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,

– Ngân hàng BIDV không phải đăng ký tài khoản thanh toán với cơ quan Thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) biết và thực hiện

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm kế toán, kiểm toán và thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO