Giải quyết vướng mắc về thời hạn kê khai thuế SDĐPNN lần đầu

19/06/2019 748 lượt xem    

Số: 1671/TCT-DNNCN
Kê khai thuế SD đất phi nông nghiệp

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5242/CT-THNVDT ngày 4/9/2018 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo vướng mắc về thời hạn kê khai thuế SDĐPNN lần đầu làm căn cứ xử lý hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế quy định:

Điều 24. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước về đất đai:

a) Đối với trường hợp khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với từng khoản thu cụ thể theo quy định của pháp luật, Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp khai bổ sung: Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi người nộp thuế hoặc số tiền thuế phải nộp thì người nộp thuế phải khai bổ sung trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi;

c) Trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày 31 tháng 3 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO