Giải đáp vướng mắc khai nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh

02/03/2018 752 lượt xem    

Công văn Số: 267/TCT-TNCN
V/v vướng mắc khi thực hiện TT 92/2015/TT-BTC

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5332/CT-THNVDT ngày 02/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn về:

Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại TT số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

1. Xác định cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế:

– Tại khoản 1, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13của Quốc hội quy định Thu nhập từ kinh doanh như sau:

“1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có:

+ Giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật.

+ Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.”

– Tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cá nhân kinh doanh như sau:

“1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm:

+ Cá nhân

+ Nhóm cá nhân và hộ gia đình

có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực; ngành nghề sản xuất; kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh).”

Căn cứ quy định nêu trên; cá nhân vừa kinh doanh theo hình thức hộ khoán; vừa có nhà cho thuê mà doanh thu của từng hoạt động này đều dưới 100 triệu/năm nhưng tổng doanh thu từ hai hoạt động lớn hơn 100 triệu/năm thì cá nhân này thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định đối với cả hai hoạt động.

2. Quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng tư nhân:

– Tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC hướng dẫn Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

“a) Cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.”

– Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC hướng dẫn về phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.

“a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.”

Tại khoản 3, Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ khai thuế:

“Cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú).”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tùy theo tình hình thực tế tại địa bàn để giải quyết phù hợp. Về đề xuất của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Thuế xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu để có hướng dẫn chung sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO