Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

21/01/2021 5455 lượt xem    
Có nhiều lý do dẫn đến sự nhầm lẫn, nhưng phần lớn nguyên nhân đến từ sơ suất khi ghi tiểu mục-Mục lục ngân sách Nhà nước vào Giấy nộp tiền thuế, chẳng hạn nộp thuế GTGT có tiểu mục là 1701 nhưng bạn lại ghi nhầm tiểu mục 1001 – Thuế TNCN. Nếu bạn quan tâm hoặc đang gặp phải trường hợp trên, hãy đọc tiếp bài viết sau:
Theo Điều 3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28a Nghị định 83/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về quản lý thuế) có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, tiền chậm nộp thuế được quy định như sau:
1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp…“.

Do vậy, khi doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế (ghi nhầm tiểu mục) thì trên dữ liệu thông tin nộp thuế doanh nghiệp của cơ quan thuế doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền thuế, nên doanh nghiệp sẽ nhận thông báo chậm nộp thuế (với lãi suất chậm nộp 0,03%) như trên.

Mặt khác, tại điểm a, d và đ khoản Điều 17 Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp Ngân sách Nhà nước đối với khoản thu thuế nội địa, việc thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách Nhà nước được quy định như sau:

a) Đối với người nộp thuế
 
Trường hợp người nộp thuế phát hiện khai không chính xác các thông tin trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế phối hợp với ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước phục vụ người nộp thuế để xử lý sai sót trong việc nộp tiền vào ngân sách.
 
Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến Khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị Điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.
“d) Đối với cơ quan kho bạc nhà nước

Khi đã hạch toán thu ngân sách nhà nước và chuyển thông tin thu ngân sách nhà nước sang cơ quan thuế, nếu phát hiện sai sót thì cơ quan kho bạc nhà nước có trách nhiệm Điều chỉnh thông tin và gửi thông báo sang cơ quan thuế để cơ quan thuế Điều chỉnh thông tin quản lý.

đ) Đối với cơ quan thuế

Khi nhận được thư tra soát từ người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm tra soát thông tin thu nộp và lập giấy đề nghị Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu số C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) gửi cơ quan kho bạc nhà nước để thực hiện Điều chỉnh; sau khi cơ quan kho bạc nhà nước đã Điều chỉnh, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết”.

 
Mẫu Thư tra soát (C1-11/NSNN):


                                                                                                           Mẫu số: C1-11/NS
                                                                                    (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC 
                                                                                                            của Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA X
àHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
THƯ TRA SOÁT
Kính gửi: …………………………………..………………………………..
Tên cá nhân/ đơn vị: ……………………………… Mã số thuế:…………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………….. Quận/Huyện: ………………………. Tỉnh,TP: ………………………………………….
Thực hiện nộp tiền vào NSNN bng hình thức:
Tiền mặt □        Chuyển Khoản □       Nộp thuế điện tử □
Đã được NH/ KBNN: ………………………………. trích TK số (nếu có): …………………………………………….
để nộp vào NSNN theo:   TK thu NSNN □          TK thu hồi hoàn thuế GTGT
Số tiền: …………………………………………………. (Bằng chữ: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
vào tài Khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ………………………………………
mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu: …………………………………………………………………………………………………..
Ngày thực hiện giao dịch: …….………/ ……………………………………………………………………………………….
Nội dung sai sót: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung đề nghị Điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đính kèm (chứng từ/tài liệu): ………………………………………………………………………………………………………..
Kính đề nghị: ……………………………………………… xem xét, giải quyết./.
 
                                                                                        ……….., ngày … tháng … năm ………
                                                                                              CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
                                                                        (Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký số, ghi họ tên)
* Hướng dẫn ghi mẫu C1-11/NSNN:
Người lập ghi đầy đủ các thông của doanh nghiệp (tên công ty, mã số thuế …) và các thông tin giấy nộp tiền.
Ghi rõ “Nội dung sai sót” yêu cầu điều chỉnh (số tiền thuế các tiểu mục vào tiểu mục đúng) tại mục “Nội dung đề nghị điều chỉnh”.
Thư tra soát gởi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục, Chi cục thuế).
Như vậy

Người nộp thuế nộp nhầm tiền thuế (nhầm lẫn tiểu mục) thì nộp mẫu C1-11/NSNN về cơ thuế kèm tờ Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và các chứng từ liên quan đến nhầm lẫn, sai sót.Doanh nghiệp chờ nhận được thông báo từ cơ quan thuế (sau khi kho bạc Nhà nước điều chỉnh), không phải nộp số tiền chậm nộp do nhầm lẫn các tiểu mục nếu đã nộp tiền thuế đúng hạn.

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO