Đối tượng được áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào với dự án đầu tư

21/01/2019 727 lượt xem    

Công văn số 690/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 4881/CT-KK&KTT ngày 06/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Về việc hoàn thuế GTGT

của Công ty TNHH Thạch Bàn. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định:

“…Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

– Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định:

“…2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập :

+ Từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh,

+ Đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ,

hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí

+ Đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động,

+ Nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c Khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Căn cứ quy định nêu trên, về nội dung liên quan:

Ngày 05/01/2018 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 99/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hải Phòng về chính sách thuế. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nghiên cứu hướng dẫn tại công văn nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nếu dự án đầu tư của Công ty TNHH Thạch Bàn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và sau khi thực hiện bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty TNHH Thạch Bàn được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO