Điều kiện kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

30/01/2018 805 lượt xem    

Số: 2254/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lai Châu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 115/CT-KTrT ngày 04/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Lai Châu về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty Điện lực Lai Châu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016

Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản Xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

DAĐT được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2; khoản 3 Điều này là DAĐT theo QĐPL về đầu tư”.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5580/TCT-KK ngày 02/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Điện lực Lai Châu:

  • Đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  • Có dự án đầu tư cùng tỉnh đang trong giai đoạn đầu tư

Nếu dự án không đáp ứng quy định của Pháp luật về đầu tư thì không thuộc trường hợp kê khai; hoàn thuế riêng theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC.

Trường hợp nếu dự án này đáp ứng quy định của Pháp luật về đầu tư thì thuộc trường hợp kê khai, hoàn thuế riêng và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lai Châu được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO