Điều kiện hoàn thuế khi đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt hải sản

25/06/2019 842 lượt xem    

Công văn số: 551/TCT-KK

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT)

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2694/CT-KK&KT ngày 28/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và Đơn kiến nghị:

Về việc hoàn thuế GTGT của ông Nguyễn Sáu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 7, Điều 13 Luật Thuế GTGT năm 2008 số 13/2008/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại các Luật thuế số 31/2013/QH13; Luật số 106/2016/QH14:

“Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

…7. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật…”

– Căn cứ Khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ:

Hướng dẫn về một số chính sách phát triển thủy sản:

Điều 6. Chính sách ưu đãi thuế

6. Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế GTGT của tàu dùng đ khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên”.

– Căn cứ Khoản 1, Điều 2 NĐ số 172/2016/NĐ-CP sửa đổi NĐ số 67/2014 ngày 07/7/2014 của CP:

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên được ký và hoàn thành, bàn giao thực tế trước ngày 01 tháng 01 năm 2015, chủ tàu được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng tại thời điểm ký hợp đồng.

Trường hợp chủ tàu tự đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tng công suất máy chính từ 400 CV trở lên phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 (không ký hợp đồng) được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu (bao gồm cả đóng mới và nâng cp) kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 ”.

– Căn cứ Khoản 6, Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014 ngày 07/7/2014:

6. Về hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản trong trường hợp đáp ứng được các điều kiện về khu trừ thuế giá trị gia tăng như sau:

a) Tàu dùng để khai thác hải sản là tàu đóng mới hoặc nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên;

b) Có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên hoặc giấy chng nhận đăng ký tàu cá được nâng cấp có tng công suất máy chính từ 400CV trở lên;

c) Đối với trường hợp đóng mới tàu: Có hóa đơn giá trị gia tăng mua tàu có tng công sut máy chính từ 400CV trở lên hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khu. Trường hợp tự đóng tàu thì phải có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu;

d) Đối với trường hợp nâng cấp tàu:

– Có hóa đơn hoặc tập hợp hóa đơn hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động nâng cấp tàu;

– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng ln theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế giá trị gia tăng.

đ) Hồ sơ thủ tục hoàn thuế:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 49, Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06 tháng 11 năm 2013 của BTC…”

– Căn cứ Điều 49 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013:

Điều 49. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đi với trường hợp đang trong giai đoạn đu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đu ra, hoặc bù trừ s thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khu là: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này”.

– Căn cứ Điều 1 và Điều 4 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016

Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; bao gồm: việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng; quản lý kinh phí dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc qun lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

… Điều 4. Kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng được b trí trong dự toán ngân sách hàng năm do Quốc hội quyết định…”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp ông Nguyễn Sáu là chủ tàu tự đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên phát sinh trước ngày 1/1/2015 (không ký hợp đồng), nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế GTGT đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu, nâng cấp tàu phát sinh từ ngày 25/8/2014 đến trước ngày 1/1/2015.

Khi thực hiện nhập hồ sơ hoàn thuế vào ứng dụng; Cục Thuế chọn lý do hoàn “Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”. Kinh phí hoàn thuế GTGT từ nguồn dự toán hoàn thuế GTGT hàng năm do Quốc hội quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO