Điều kiện hoàn thuế GTGT của cs kinh doanh hhdv xuất khẩu

22/01/2019 775 lượt xem    

Công văn số 64/TCT-CS

Hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Xí nghiệp may Minh Hà – CN Công ty CP may Bình Minh
(Đ/c: Thôn Dền – Xã Di Trạch – Huyện Hoài Đức – TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản 13243/VPCP-ĐMDN ngày 12/12/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Xí nghiệp may Minh Hà – CN Công ty cổ phần may Bình Minh

Về việc hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

– Khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật quản lý thuế về hoàn thuế

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của:

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT,

– Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

– Luật quản lý thuế

về hoàn thuế:

“3. Cơ sở kinh doanh trong:

– Tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng),

– Quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý;

– Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo;

– Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với:

  • Số thuế phải nộp,
  • Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên

thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho:

– Sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

– Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp:

Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu,

Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu

tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với NNT sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi:

– Buôn lậu,

– Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,

– Trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại

trong thời gian hai năm liên tục;

– NNT không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Tại tiết 4 khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC (sửa đổi bổ sung Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của  BTC)

Hướng dẫn về các trường hợp hoàn thuế như sau:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong:

  • Tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng),
  • Quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý;

– Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng,.quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý:

– Vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu,

– Vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước

thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa:

– Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên

– Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai.

Thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm:

– Số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được

– Số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên)

nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau:

Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu;

– Đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài;

– Đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài;

– Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.

c) Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với NNT sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi

– Buôn lậu,

– Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,

– Trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại

trung thời gian hai năm liên tục;

NNT không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh trong:

-Tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng),

– Quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Theo đó, trường hợp Xí nghiệp may Minh Hà:

– Kê khai theo tháng hoặc

– Kê khai theo quý

nếu trong tháng, quý có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên thì Xí nghiệp may Minh Hà có thể lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo tháng hoặc theo quý.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Xí nghiệp may Minh Hà trình bày cụ thể kèm theo tài liệu liên quan (nếu có) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Xí nghiệp may Minh Hà được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO